Disclaimer

Spread the love

Disclaimer voor Nomadleven.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Nomadleven.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Nomadleven.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nomadleven.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij nomadleven.nl tenzij anders vermeldt.


Spread the love